Koncepce rozvoje Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK

na období 1. 2. 2013 – 31. 1. 2016


1. Úvod


Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK (dále ÚTKL) byl založen roku 1990 prof. PhDr. Petrem Sgallem, DrSc., jako sesterské pracoviště Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK (dále ÚFAL) a jeho obecné zaměření je zřejmé z názvu. Je to ústav zaměřený především vědecky, v oblasti pedagogické ústav zajišťuje (spolu s Ústavem Českého národního korpusu FF UK) výuku doktorského studia oboru matematická lingvistika. Ředitelem ústavu je od června roku 1994 doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., naposledy byl jmenován ředitelem dne 21. 1. 2013, a to na tříleté funkční období od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2016.


2. Celkové obecné zaměření ÚTKL


Ústav pracuje v těchto lingvistických odvětvích a oborech:


1. matematická lingvistika

2. obecná lingvistika – vydávání (překladových) publikací souvisejících hlavně s Pražskou

školou strukturní lingvistiky

3. teoretická lingvistika, a to zvláště v oblasti morfologie a syntaxe přirozeného jazyka, především češtiny.


Pracovníci ústavu vyučují v seminářích oboru matematická lingvistika v těchto oblastech:


Pracovníci ÚTKL mimoto vyučují tyto předměty v oborech obecná lingvistika a jazykovědná bohemistika:


I v letech 2013 až 2015 se ÚTKL soustředí na vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost ve výše uvedených odvětvích s tím, že bude zejména plnit úkoly stanovené ve zmíněném projektu velké infrastruktury Český národní korpus (2012–2016) a podle možností projektu PRVOUK, a to ve spolupráci s ÚČNK. Mimoto bude řešit úkoly stanovené v jiných projektech (podrobněji v odst. 4).


3. Oblast personálního rozvoje


V ÚTKL pracuje v současnosti šest pracovníků, z toho pět na plný úvazek:V ústavu je tedy pět vědeckých pracovníků na plný úvazek a sekretářka na úvazek poloviční. Pracovníci jsou v současnosti, tj. v roce 2013, placeni jednak z prostředků přidělených přímo ústavu v podobě tzv. mzdového „balíčku“, jednak z projektu velké infrastruktury Český národní korpus, jednak i z projektu GAČR Treebank češtiny na základě gramatiky (od 1. 2. 2013). Podrobněji o těchto projektech viz níže v odst. 4.

Práci na uvedených projektech považuje ústav za svou vědeckovýzkumnou prioritu. Na projektu infrastruktury a grantu GAČR se podílejí a budou podílet též (zejména) mladí externisté, kteří jsou zaměstnáváni na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti. Zvládnout vědeckou práci na uvedených projektech je ovšem velmi náročné, a v tomto směru, proto plánujeme (pochopitelně v závislosti na finančních možnostech) takovéto personální posílení ústavu k řešení grantových úkolů:


Ústav úzce spolupracuje především s ÚČNK a dále pak s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK, zčásti i s Ústavem pro jazyk český AV ČR, Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími obdobně zaměřenými pracovišti.


Za jednu z priorit považuje ústav kvalifikační postupy pracovníků ÚTKL, tj. profesury, docentury a úspěšné absolvování doktorského studia doktorandů ať už oboru matematická lingvistika, tak oborů jiných (pracovníci ústavu jsou školiteli i doktorandů jiných jazykových oborů).


4. Rozvoj vědecké činnosti


Hlavní náplní činnosti ÚTKL je vědeckovýzkumná práce v oboru matematická lingvistika. Během své existence obdržel ústav řadu českých a mezinárodních grantů, v nichž figuroval jako hlavní řešitelské nebo spoluřešitelské pracoviště, většinou s doc. Petkevičem jako hlavním odpovědným řešitelem.

Byly to zejména tyto granty:


Granty Grantové agentury České republiky (GAČR):
Grant MŠMT:

Příprava testovacích dat a nástrojů pro testování lingvistického software (2005–2007) (hlavním řešitelským pracovištěm byl Ústav pro jazyk český AV ČR, ÚTKL se podílel na plnění úkolů projektu).Výzkumný záměr:


Projekt typu ESF (Evropský sociální fond):


Z mezinárodních grantových projektů uvádíme tyto:V současnosti pracuje ÚTKL na těchto projektech:


Budoucí projekty:


Pracovníci ÚTKL se též jako externí spolupracovníci podílejí na řešení projektů:


Vědecká činnost ÚTKL v nejbližším období bude probíhat především v rámci těchto projektů:Mimo uvedené oblasti činnosti pracovníci ústavu příležitostně přednášejí/vyučují v zahraničí. Zúčastňují se vědeckých konferencí doma i v zahraničí (z posledních jmenujme účast s referáty na konferencích ve Varšavě, Řezně, Sankt-Petěrburku, Dubrovníku, Istanbulu, Göttingen).

Ústav spolupracuje s obdobně zaměřenými zahraničními lingvistickými pracovišti, například s Univerzitou v Řezně (spolupráce v oblasti syntaxe slovanských jazyků a paralelních korpusů) s Univerzitou v Torontu (dlouhodobá spolupráce na vývoji topologického parseru a formalismu pro adekvátní popis slovosledu), s univerzitou ve Varšavě (gramatické formalismy). Ke kontaktům se zahraničím patří i návštěvy význačných zahraničních odborníků, kteří ústav navštívili v poslední době: byli to například prof. Zygmunt Saloni z Varšavské univerzity, dr. Ruprecht von Waldenfels z Univerzity v Bernu, prof. Leonid Iomdin z Ruské akademie věd, prof. Gerald Penn z Univerzity v Torontu, doc. Viktor Zacharov z Univerzity v Petrohradě.

Pracovníci ústavu odborně působí rovněž v oblasti obecné lingvistiky, zejména pečují o myšlenkové dědictví Pražské lingvistické školy. Roku 2005 vyšla česká verze publikace Lingvistického slovníku Pražské školy od Josefa Vachka, v říjnu roku 2011 byla vydána publikace Jindřich Toman: Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek 1926–1948 – na obou publikacích se podíleli pracovníci ÚTKL. Připravuje se též rozsáhlá publikace korespondence členů Pražské školy strukturní lingvistiky (ve spolupráci s dr. Marií Havránkovou z Ústavu pro českou literaturu AV ČR) i sborník českých překladů klíčových statí významných protagonistů Pražské školy Prague School Reader in Linguistics, jehož redaktorem byl prof. Josef Vachek.


4.1 Zhodnocení realizace cílů dosavadní koncepce vědecké činnosti


V oblasti vědecké činnosti byly v posledním období, tj. v letech 2010–2012 (tedy v předcházejícím funkčním období staronového ředitele ústavu) veškeré naplánované úkoly v rámci hlavního výzkumného projektu – výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy jiných jazykůsplněny. Mimo plánovanou činnost se ÚTKL výrazně podílel i na projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk, který byl úspěšně dokončen v květnu roku 2012. Proběhly závěrečné práce na grantu GAČR Syntaktická anotace českých korpusů a v roce 2012 byly zahájeny práce na projektu infrastruktury Český národní korpus.


5. Rozvoj pedagogické činnosti


ÚTKL zajišťuje (ve spolupráci s ÚČNK) na FF UK studijní obor: Filologie – matematická lingvistika (doktorské studium), nabízí výuku v kursech počítačové a formální lingvistiky, základů jazykovědy a obecné lingvistiky v podobě povinně volitelných a výběrových přednášek a seminářů pro pregraduální i postgraduální studenty. Takto se také podílí na výuce pro tyto obory: logika, srovnávací jazykověda, lingvistika a fonetika, český jazyk a literatura na FF UK a konečně počítačová a formální lingvistika na MFF UK. Na téže fakultě vyučuje také zahraniční studenty v rámci magisterského oboru jazyk a informační technologie programu Erasmus Mundus. Mimo vlastní přednášky a semináře se ústav rovněž podílí na výuce v semináři korpusové lingvistiky, který je organizován ÚČNK. Přednášky a semináře navštěvují nejen studenti (hlavně doktorandi) FF UK, ale i studenti z MFF UK a dalších fakult UK. Pracovníci ústavu vedli a vedou také doktorandy v oborech matematická lingvistika, český jazyk a literatura, obecná lingvistika a germanistika.

Členové ústavu doc. Petkevič, dr. Skoumalová a dr. Rosen jsou členy oborové rady doktorského oboru matematická lingvistika. Doc. Petkevič je rovněž členem oborové rady oboru logika a český jazyk a literatura na FF UK, obecný a indoevropský jazykozpyt na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (FF MU) a připravuje se jeho jmenování členem oborové rady oboru český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP). Doc. Petkevič a dr. Rosen jsou též členy oborové rady oboru matematická lingvistika na MFF UK. Pracovníci ústavu bývají oponenty disertačních prací v oboru matematická lingvistika a dalších oborech (například český jazyk a literatura, germanistika), píší posudky na habilitační práce a zasedají v komisích pro státní doktorské zkoušky v uvedených oborech na FF UK, MFF UK, Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), FF MU, FF UP. Píší také posudky na projekty podávané u Grantové agentury Univerzity Karlovy. Rovněž příležitostně přednášejí v semináři formální lingvistiky pořádaném Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK.

Doc. Petkevič a dr. Rosen se podílejí na výchově vědeckých pracovníků v rámci doktorského studia oboru matematická lingvistika, i oborů jiných (český jazyk a literatura, germanistika).


5.1 Zhodnocení realizace cílů dosavadní koncepce pedagogické činnosti


Cíle dosavadní koncepce byly splněny ve výše uvedeném smyslu. Z hlediska konkrétních úspěchů v pedagogické činnosti v poslední době oznamuji, že v červnu roku 2012 obhájil svou doktorskou práci Mgr. Tomáš Jelínek pod vedením doc. Petkeviče jako školitele. Jeho plný titul nyní zní Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.6. Výhled dalších oblastí rozvoje základní součásti


Mimo plány uvedené výše se ÚTKL bude v příštích letech věnovat obecně těmto aktivitám:


(a) širší spolupráci s dalšími oborovými pracovišti, zejména pak s těmito: s ÚČNK a dalšími lingvisticky zaměřenými ústavy a katedrami FF UK, katedrou logiky FF UK, ÚFAL MFF UK, ÚJČ AV ČR, FI MU, FF MU a FF UP;

(b) prohlubování spolupráce se zahraničními oborovými pracovišti, s nimiž už má ÚTKL dlouhodobé kontakty, a navazování odborných kontaktů s novými pracovišti.7. Stručný profil kandidáta na ředitele doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc.


Stručné odborné curriculum vitaeOdborná specializace:


matematická lingvistika a lingvistická bohemistika:obecná jazykověda


Konkrétní pedagogická a odborná činnost v posledních pěti letech:
V Praze dne 21. ledna 2013doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., ředitel ÚTKL FF UK

7